Email επικοινωνίας: info@never-offline.gr   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 215 4822

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την «NEVER OFFLINE IKE», που εδρεύει στην Ηλιούπολή Αττικής, Λεωφ. Αλ. Παναγούλη 39, Α.Φ.Μ. 800844493 και Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης με αριθμό ΓΕΜΗ  142781403000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@never-offline.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 215 215 4822. (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), , διοργανώνει προωθητική ενέργεια («κλήρωση Δώρου») για τους πελάτες της που θα συνδεθούν στο δίκτυο της nrg μέσω του revmashop.gr (revamshop.gr/never-offline.gr) ,επίσημου συνεργάτη της NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι είναι συνδεθούν  στο δίκτυο της nrg μέχρι την λήξη της προσφοράς μέσα από το revmashop.gr/never-offline.gr

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας τυχερός (1) και δυο (2) αναπληρωματικοί όπου θα κερδίσει ένα Laptop HP Envy x2 2in1 12.3” Touch Snapdragon 835 4GB ram 128GB ssd Adreno 540 W10 silver από το NEVER OFFLINE.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας NEVER OFFLINE IKE , revmashop.gr τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι πελάτες του never-offline.gr που  θα είναι συνδρομητές στο δίκτυο της nrg έχοντας συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο link: revmashop.gr/never-offline.gr και εφόσον περάσει το διάστημα των 14 ημερων χωρίς να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης.Η διάρκεια της προσφοράς ειναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε δώρα ή μέχρι το τέλος του μήνα. Εάν και εφόσον τα αποθέματα είναι δεν εξαντληθούν τότε θα υπάρξει παράταση και αντίστροφα εάν εξαντληθούν νωρίτερα τότε θα λήξει και η προσφορά.

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί με κλήρωση ένας, (1) νικητής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατάστημα never-offline.gr και θα προβληθεί ζωντανά από τα μέσα. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και δυο (2) αναπληρωματικοί.

Ο νικητής  θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά , ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή των δώρων του.

Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Ο νικητής εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή στα μέσα αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

To δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω εταιρεία από το καταστημα never-offline.gr. To δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να τακτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.


Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.


Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία Πλαίσιο για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό.


Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής τους στο revmashop.gr/never-offline.gr συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρίας. Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στo διαδίκτυο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν δύναται να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.


Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία never-offline.gr δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αναρτατε στο revmashop.gr/never-offline.gr. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.